แอร์โรเฟลกซ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง / AEROFLEX joins to fight COVID-19 by providing medical equipment to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 73,000.00 บาท โดยมี นางราตรี  กอเซ็ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่และ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 เป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020

On July 2, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative, provides the much-needed and lacking medical equipment to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital in NikomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 73,000.00 baht to Mrs. Ratree Kossem Director of MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital and Dr.Aphichat Rodsom Public helth communication area 6. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.


แอร์โรเฟลกซ์ร่วมสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา / AEROFLEX jointly inherited the Buddhist Lent Tradition
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัดและพนักงานร่วมกันสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ถวายเทียนจำนำพรรษาและชุดผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

On July 3, 2020, Aeroflex Company Limited and employees jointly inherited the Buddhist Lent Tradition Year 2020 by offering the lent candles and rain shower suits to monks in order to inherit Buddhism.

แอร์โรเฟลกซ์ ร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา 2563 / AEROFLEX collaborates to prepare the prevention of COVID-19 epidemic as to welcomes academic Year 2020
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,000.00 บาท โดยมีคุณออมทรัพย์ คำทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020
  

On June 29, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative, provides the COVID-19 epidemic prevention equipment to Rayong 7 Self-Help Settlement School in Makhamkhu Sub-district, NikhomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 29,000.00 baht to Mrs. Aom-sapKhamthongkaew, Director of Rayong 7 Self-Help Settlement School. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.

แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ ได้รับรางวัลธุรกิจแห่งปี 2563 / AEROFLEX USA received Business of The Year Award 2020

แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ ได้รับรางวัลธุรกิจแห่งปี 2563 ประเภทกิจการขนาด 151-250 คน เนื่องจากเป็นสมาชิกหอการค้าที่มีความเป็นเลิศและ มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในเขตมอนโรเคาน์ตี้  บุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา Mr. Brandon Sanchez, คุณ รักษ์พล สิงห์สุวงศ์, Mr. Jim Fairweather, Ms.Yadira Gonzalez, Mr.Greg Ertel


Aeroflex USA Inc. received Business of The Year Award 2020 by Monroe County Chamber of Commerce. In picture (left to right): Brandon Sanchez, Lucsapol Singsoowong, Jim Fairweather,Yadira Gonzalez, Greg Ertel.

แอร์โรเฟลกซ์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม มอบตู้ความดันลบ / AEROFLEX joins the Federation of Thai Industries in Rayong Province to provide the negative pressure cabinet to NikhomPhatthana Hospital

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร และคุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมกันมอบตู้ความดันลบเพื่อใช้ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,000 บาท โดยมี นายแพทย์โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020

 

On May 28, 2020, Aeroflex Company Limited, together with the Federation of Thai Industries, Rayong Province by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative and Mr.Sa-nguan Saengwongkit, The President of Federation of Thai Industries, Rayong Province, provide the negative pressure cabinet for medical use to NikomPhatthana Hospital in NikomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 17,000.00 baht to Dr. Komol Phuthawornsub, Director of NikomPhatthana Hospital. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.

แอร์โรเฟลกซ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนิคมพัฒนา / AEROFLEX joins to fight COVID-19 by providing medical equipment to NikomPhatthana Hospital
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและ พัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนให้กับ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 85,000.00 บาท โดยมี นายแพทย์โกมล  ภู่ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020

 

On May 28, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative, provides the much-needed and lacking medical equipment to NikomPhatthana Hospital in NikomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 85,000.00 baht to Dr. Komol Phuthawornsub, Director of NikomPhatthana Hospital. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.

แอร์โรเฟลกซ์ มอบความห่วงใย สู้ภัย COVID-19 / AEROFLEX provides care during the COVID-19 epidemic situation

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  ส่งมอบความห่วงใยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาด โดยมอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP Kare และ Face Shield จำนวน 25 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกัน

 

On 25 May 2020, Aeroflex Company Limited by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department delivers care to Makham Koo Community Enterprise Group in Rayong Province during the COVID-19 epidemic, by giving 25 sets of EP-Kare Face Mask and Face Shield for use in prevention.

AEROFLEX มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง / AEROFLEX donated the medical equipment for bedridden patients

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยจำนวน 21 ราย มูลค่ารวม 31,000 บาท และได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงทุกราย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม CSR DIW 2020

 

On May 19, 2020, Aeroflex Company Limited donated the medical equipment for bedridden patients to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital in order to give to 21 patients in amount of 31,000.00 baht, and visit all patients together with the staff of the hospital. This is one of the activities of CSR DIW 2020.

CSR DIW 2020 ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเงาะ / Help Rambutan Growers

อีกหนึ่งกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR DIW วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และเพื่อนพนักงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเงาะ จังหวัดระยอง รับซื้อเงาะจำนวน 1.9 ตันมูลค่า  28,500.00 บาท เพื่อพยุงราคาเงาะที่กำลังล้นตลาดตามนโยบาย “ รับจากสังคม  คืนสู่สังคม”

 

One of CSR DIW activity on May 18, 2020, Aeroflex Co., Ltd. and fellow employees help rambutan farmers in Rayong to purchase 1.9 tons of rambutan in amount of  28,500.00 baht, as to support the price of the over-supplied rambutan in the market. This activity is conducted according to the policy of “Receive from Society, Return to Society”.

รับจากสังคม คืนสู่สังคม / AEOFLEX helps battle the COVID-19 situation
"รับจากสังคม คืนสู่สังคม" คือ. เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ที่จะพึงปฏิบัติอย่างเต็มที่มาโดยตลอด  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง  แจกข้าวสาร อาหารแห้งให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสภานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) กว่า 2,000 ราย ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายๆกิจกรรมของ CSR DIW 2020”

“Contribution Toward Better Society” is Aeroflex’s motto that we practice diligently . On the 8th May 2020, Aeroflex with District office of Makhamku Nikompattana Rayong, donate rice and other dried food to more than 2,000 individuals that locate in communities around factory that were impact by Covid-19 pandemic as a part of CSR DIW 2020 program

Page 1 of 8First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Last