Aeroflex Company Limited > News & Activities
แอร์โรเฟลกซ์ มอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษา / AEROFLEX provides the budget to support education
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  โดยคุณอนันท์  โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบทุนการศึกษาและงบประมาณสนับสนุนครูอัตราจ้างพิเศษให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยมี คุณออมทรัพย์  คำทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020 

 

On October 7, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, as the Executive Representative, provides the budget to support education to Self-Built Community School, Rayong Province 7 in Makhamkhu Sub-district, Nikhom Phatthana District, Rayong Province, in amount of 120,000 baht to Mrs. Aom-sap Khamthongkaew, Director of  Self-Built Community School, Rayong Province 7. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.

แอร์โรเฟลกซ์ ได้ใบรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ / AEROFLEX received the Certificate of Water Footprint for Products
เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2563  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์  โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จากคุณภานุวัฒน์   ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน "ECO INNOVATION FORUM 2020" ประจำปี 2563  จัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพ ฯ

On September 24, 2020, Aeroflex Co., Ltd. by Mr.Anand Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department, as the Executive Representative, was invited to receive the Certificate of Water Footprint for Products from Khun Panuwat Triyangkulsri, Deputy Permanent Secretary in the Thai Ministry of Industry at the Event " ECO INNOVATION FORUM 2020 " organized by The Water and Environment Institute for Sustainability at Bangkok International Trade and Exhibition Centre, Bangna Bangkok.

Aeroflex USA, Inc สหรัฐอเมริกา ได้รับ Healthy Business Certification ปี 2020 / Aeroflex USA, Inc at United States of America received the Healthy Business Certification 2020
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 Aeroflex USA, Inc สหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ได้รับประกาศนียบัตร Healthy Business Certification ปี 2020 เพื่อแสดงว่า Aeroflex USA, Inc สหรัฐอเมริกา มีแผนการป้องกันโรคในสถานประกอบการ ตามแนวทางที่กำหนดโดย องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization: WHO)/ ศูนย์ควบคุมโรค (The Center for Disease Control: CDC) และสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health Administration: OSHA) สหรัฐอเมริกา จัดโดย Tennessee Chamber Of Commerce & Industry

On August, 2020, Aeroflex USA, Inc at United States of America, a subsidiary of the Eastern polymer Group (EPG) received the Healthy Business Certification 2020. This Certification allows Aeroflex has a disease prevention plan that meets guidelines set forth by The World Health Organization: WHO, The Center for Disease Control: CDC and Occupational Safety and Health Administration: OSHA. This 2020 Certification was earned through participation in workshops conducted by Tennessee Chamber Of Commerce & Industry.

แอร์โรเฟลกซ์ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และองค์กร / AEROFLEX received the Certificate of Carbon Footprint for product and organization 2020

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จำนวน  5  ผลิตภัณฑ์  และ ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 2020 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร


On September 16, 2020, Mr. Anand  Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department  at Aeroflex Co., Ltd. was invited to receive the Certificate of Carbon Footprint for 5 products & the Certificate of Carbon Footprint for the organization 2020  at The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok Mayfair Grand Ballroom. This is the fourth consecutive year that the company has managed to make the Carbon Footprint for Organization.

AEROFLEX ช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ / AEROFLEX provides funding assistance for lunch to local schools
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกช์ จำกัด โดยคุณชำนาญ  วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ ให้ความช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนกับโรงเรียนในพื้นที่  ตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  จำนวน 4 โรงเรียนโดยมอบข้าวสาร-อาหารแห้ง ให้กับตัวแทนครู-นักเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ กิจกรรมของ CSR  DIW 2020

On September 8, 2020, AEROFLEX Company Limited by Mr.Chumnan   Vitoorapakorn Managing Director provided funding assistance for lunch to students from 4 schools in the Makham Khu Subdistrict, Nikhom Phatthana District, Rayong Province by donating rice and dried food to teacher & student representatives. This is one of many activities conducted by CSR DIW 2020.

แอร์โรเฟลกซ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง / AEROFLEX joins to fight COVID-19 by providing medical equipment to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 73,000.00 บาท โดยมี นางราตรี  กอเซ็ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่และ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 เป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020

On July 2, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative, provides the much-needed and lacking medical equipment to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital in NikomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 73,000.00 baht to Mrs. Ratree Kossem Director of MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital and Dr.Aphichat Rodsom Public helth communication area 6. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.


แอร์โรเฟลกซ์ร่วมสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา / AEROFLEX jointly inherited the Buddhist Lent Tradition
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัดและพนักงานร่วมกันสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ถวายเทียนจำนำพรรษาและชุดผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

On July 3, 2020, Aeroflex Company Limited and employees jointly inherited the Buddhist Lent Tradition Year 2020 by offering the lent candles and rain shower suits to monks in order to inherit Buddhism.

แอร์โรเฟลกซ์ ร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา 2563 / AEROFLEX collaborates to prepare the prevention of COVID-19 epidemic as to welcomes academic Year 2020
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,000.00 บาท โดยมีคุณออมทรัพย์ คำทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020
  

On June 29, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative, provides the COVID-19 epidemic prevention equipment to Rayong 7 Self-Help Settlement School in Makhamkhu Sub-district, NikhomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 29,000.00 baht to Mrs. Aom-sapKhamthongkaew, Director of Rayong 7 Self-Help Settlement School. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.

แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ ได้รับรางวัลธุรกิจแห่งปี 2563 / AEROFLEX USA received Business of The Year Award 2020

แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ ได้รับรางวัลธุรกิจแห่งปี 2563 ประเภทกิจการขนาด 151-250 คน เนื่องจากเป็นสมาชิกหอการค้าที่มีความเป็นเลิศและ มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในเขตมอนโรเคาน์ตี้  บุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา Mr. Brandon Sanchez, คุณ รักษ์พล สิงห์สุวงศ์, Mr. Jim Fairweather, Ms.Yadira Gonzalez, Mr.Greg Ertel


Aeroflex USA Inc. received Business of The Year Award 2020 by Monroe County Chamber of Commerce. In picture (left to right): Brandon Sanchez, Lucsapol Singsoowong, Jim Fairweather,Yadira Gonzalez, Greg Ertel.

แอร์โรเฟลกซ์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม มอบตู้ความดันลบ / AEROFLEX joins the Federation of Thai Industries in Rayong Province to provide the negative pressure cabinet to NikhomPhatthana Hospital

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร และคุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมกันมอบตู้ความดันลบเพื่อใช้ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,000 บาท โดยมี นายแพทย์โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020

 

On May 28, 2020, Aeroflex Company Limited, together with the Federation of Thai Industries, Rayong Province by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative and Mr.Sa-nguan Saengwongkit, The President of Federation of Thai Industries, Rayong Province, provide the negative pressure cabinet for medical use to NikomPhatthana Hospital in NikomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 17,000.00 baht to Dr. Komol Phuthawornsub, Director of NikomPhatthana Hospital. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.

Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last