รับจากสังคม คืนสู่สังคม / Take from society, give back to society
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบเก้าอี้จำนวน 100 ตัว ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมีตัวแทนจากเทศบาลตำบลมะขามคู่ร่วมรับมอบ  อีกทั้งบริษัท ฯ ยังมอบเตียงผู้ป่วยและเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  โดยทั้ง 2 กิจกรรมทางบริษัท ฯ มอบให้ไว้เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ  ตามปรัชญาขององค์กร " รับจากสังคม คืนสู่สังคม "

On September 28, 2023, Mr. Anand Rotchanamethin, the Director of Organizational Sustainability Management and Development of Aeroflex Company Limited.  represented the management in donating 100 chairs to the village headman of Village No. 2, Makham Khu Subdistrict, Nikhom Phatthana District, Rayong Province, with representatives from Makham Khu Subdistrict Municipality attending to receive the donation.  In addition, the company also provided patient beds and oxygen generators to Makham Khu Subdistrict Health Promoting Hospital in Nikhom Phatthana District, Rayong Province. Both activities are donated by the company for the benefits of the surrounding communities according to the organization's philosophy, "Take from society, give back to society."
 


:
แอร์โรเฟลกซ์ ได้รับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร / AEROFLEX received the Certificate of Circular Economy Management System
บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและมีความสอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ (BCG Model) ส่งผลให้ บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 32 บริษัท เข้าร่วมโครงการวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง “ การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ   และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กร  ตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (มตช.2 เล่ม 2) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( Thailand Institute of Scientific and Technological Research ) เป็นผู้ตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด

Aeroflex Company Limited realizes the importance of creating new innovations in order to create value in business operation, which is consistent with the plan to drive Thailand's economic development according to BCG Model, and resulting in Aeroflex Company Limited being selected as 1 of 32 companies participating in this research project.  The research project is conducted by the Capital Management Agency for increasing the country's competitiveness, and by the Office of the National Council for Higher Education, Science, Research and Innovation Policy under the subject: “Development of the system for inspection and certification of the organization's circular economy management system to push forward the country's circular economy policy” by the courtesy of the Research Center for Environmentally Friendly Business Strategies, Faculty of Environment Kasetsart University, the project advisor.  Aeroflex Company Limited is the first company in Thailand certified in circular economy management according to the circular economy management system standard requirements (MTC.2 Volume 2) set by the Industrial Standards Institute (TISI) under the Ministry of Industry. Thailand Institute of Scientific and Technological Research is the compliance auditor in this project.

:
AEROFLEX ลงนามในบันทึกข้อตกลง “การใช้มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร” / AEROFLEX signed “CIRCULAR ECONOMY MANAGEMENT SYSTEM FOR ORGANIZATION”
นายอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ผู้แทนจากบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  

Mr. Anand Rotchanamethin, Director of Safety Environment and Energy Department at Aeroflex Co., Ltd.  Circular Economy Management System for memorandum with Kasetsart University with the support of Program Management Unit Competitiveness (PMUC) at Kasetsart University on the 7 December 2022.

แอร์โรเฟลกซ์ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน / AEROFLEX received the Honorable Certificate of Environmental Circular Product Labels
เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2565  คุณเนาวรัตน์   วิทูรปกรณ์  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ( CIRCULAR MARK )  จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  กรุงเทพ ฯ  โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( V Green ) คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ  บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็น 1 ใน 30 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง

On May 9, 2020, Miss Naowarat  Vitoorapakorn, Deputy Managing Director of Aeroflex Co., Ltd. received the Honorable Certificate of Environmental Circular Product Labels (CIRCULAR MARK) from Thailand Environment Institute, Ministry of Industry of Thailand  and Federation of Thai Industries at The Sukosol Hotel Bangkok. The Center of Expertise in Environmentally Friendly Business Strategy (V GREEN), Faculty of Environment, Kasetsart University is the consultant for Aeroflex Co., Ltd. in this entire project. Aeroflex Co., Ltd. is one of the first 30 companies in Thailand to be certified.


EPG และ AEROFLEX ร่วมกับ วสท. ส่งมอบ “เตียงสนามแอร์โรคลาส” ให้แก่ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ 28 กันยายน 2564 รศ.ดร.เฉลียว วิทรูปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ร่วมกับ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AEROFLEX) บริษัทย่อย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมส่งมอบ “เตียงสนามแอร์โรคลาส” ผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE และ PP ชนิดพิเศษ สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอนครบชุด มูลค่ารวม 150,000 บาท ส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย Covid-19

On the 28th September 2021, Assoc.Prof.Dr.Chalieo Vitoorapakorn, Deputy CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) in association with Aeroflex Co., Ltd (EPG’s subsidiaries) and The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage deliver the “AEROKLAS Field Bed”, the innovative plastic field hospital bed manufactured from specialized HDPE and PP that developed with concern of hygienic standard which allow them to be easily disinfected with total value of 150,000 Baht to Fort Thanarat Hospital, Prachuap Khiri Khan province to help with covid-19 situation.

สู้ไปด้วยกัน..อีกไม่นานศึกนี้ก็จะจบ / Fighting Together, The battle should soon be over
ความห่วงใย จากการส่งมอบผ่านอาหารในทุกๆสัปดาห์ ถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นเวลา 5 เดือนแล้ว แม้จะเป็นอาหารกล่อง แต่ก็ยังคงคาเรคเตอร์ของ AEROFLEX ที่ใส่ใจและจัดเต็มทุกเมนู ทั้งวัตถุดิบ และเครื่องเคียง ด้วยเชพมืออาชีพระดับโรงแรม เราตั้งใจส่งมอบกำลังใจ ความห่วงใย และความสุข ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีแรงสู้กับโควิด  นับตั้งแต่ พ.ค จนถึงวันนี้ สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จำนวนผู้ป่วยในรพ.เริ่มทรงตัว และลดลงตามลำดับ บริษัทฯ ขอส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มแบบขวด AEROFLEX /AERO-ROOF ในเดือนสุดท้าย ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ รวมทั้งคู่ค้า และลูกหลานในเครือ EPG ที่ร่วมสมทบทุน สนับสนุนโครงการ “AEROFLEX ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”


It has been 5 months since Aeroflex started our campaign to deliver our sincere support to medical staffs. Aeroflex shall keep our full effort in every meal deliver to medical staff. Each meal is sincerely cook with care from Hotel quality chef with aim to lift the spirit of the medical staff, to get through the covid-19 together with us. Since May until today, the situation has shown improvement, the number of patients in each hospital start to decline. This shall mark the final month of our campaign to send the support of meals and drinking water from AEROFLEX /AERO-ROOF. 

AEROFLEX มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน / AEROFLEX provides equipment to help establish the Community Isolation for COVID-19 patients

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 บริษัท แอร์โรเฟลกช์ จำกัด มอบอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ชุด ป้องกันการติดเชื้อ  แอลกอฮอลล์ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย โควิด – 19  ในชุมชน ( Community Isolation ) ให้กับเทศบาลตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  มูลค่ารวม 68,266.00 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยลดภาระการบริหารจัดการเตียงสำหรับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีไม่เพียงพอ  ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ กิจกรรมของ CSR DIW 2021

 

On August 18, 2021, Aeroflex Co., Ltd. donated necessary equipment such as virus protective cloth, alcohol, etc. to assist in the establishment of community isolation center for COVID-19 patients in Makham Khu Subdistrict Municipality, Nikhom Phatthana District, Rayong Province, in amount of 68,266.00 bath, with the objective of reducing the burden of insufficient patient bed management for hospital treatment. This is one of many activities by CSR DIW 2021.

อยากให้นักรบเสื้อกาวน์สุขภาพดี มีพลัง มีแรงสู้โควิด-19 / Supporting the warriors in medical gowns to be healthy, powerful and strong to fight COVID-19.
เข้าสู่เดือนที่ 4 กับโครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19” เพื่อเติมความสุข ทั้งกายและใจ ผ่านการส่งมอบอาหาร คุณภาพ ปลอดภัย อิ่มอร่อย ระดับโรงแรมและร้านอาหาร เป็นประจำทุกเดือน เพราะพวกเราอยากให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์มีสุขภาพดี และมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:

Entering the 4th month with the AEROFLEX project "Joining our hearts to fight the dangers of Covid-19" to fulfill happiness, both physically and mentally, through delivering quality, safe, delicious hotel's and restaurant's grade food every month. Because we want the team of medical personnel to be healthy and have encouragement to perform their duties to the fullest, in August 2021, food has been delivered to various hospitals as follows:

:
ถวายน้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร / Contributing drinking water and consumer goods to help monks and novices
30/7/2564 EPG และ AEROFLEX ได้ร่วมถวายน้ำดื่ม AEROFLEX / AERO-ROOF จำนวน 1,200 ขวด (100 แพ็ค) เครื่องวัดความดัน จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งสิ่งของอุปโภค-บริโภค มูลค่า 53,147 บาท ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร ที่ติดเชื้อโควิด-19  ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงานที่สำนักงานคลองเตย และเทพารักษ์ ที่มีส่วนร่วมในการบริจาคในครั้งนี้

July 30, 2021 EPG and AEROFLEX have donated 1,200 bottles of AEROFLEX / AERO-ROOF drinking water (100 packs), 2 blood pressure monitors and consumer goods with total value of 53,147 baht at Phrapariyattidhamma School of Wat Phong Ploy Wiriyaram to help monks and novices who are infected with Covid-19. We’d like to thank you the management and employees at Khlong Toei Office and Theparak who participated in this donation.

จากหัวใจ ที่ร่วมเคียงข้าง ฝ่าวิกฤต โควิด-19 ไปด้วยกัน / From the hearts joining side by side getting through Covid-19 crisis together
เดือนที่ 3 แล้วที่ยังคงส่งมอบอาหารอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”   ส่งกำลังใจผ่านการส่งมอบอาหารปลอดภัยอิ่มอร่อยระดับโรงแรม เป็นประจำทุกเดือน  ..พวกเราก็ยังเต็มใจทำต่อไปเรื่อยๆ ด้วยกำลังที่เรามี เพื่อเป็นการช่วยให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ มีพลังกาย พลังใจ พร้อมสู้ศึกโควิดได้อย่างเต็มที่  โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:


It's been the 3rd month that we continue to deliver food under AEROFLEX project "Joining hearts to fight the dangers of Covid-19" by sending encouragement through the delivery of safe, delicious, hotel-level food monthly. We are still willing to continue to do so with the strength we have to help the medical teams, nurses and staff to have physical and mental strength ready to fight the COVID-19. In July 2021, food has been delivered to various hospitals as follows: 

Page 1 of 11First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last