Aeroflex Company Limited > News & Activities
AEROFLEX received the honorable certificate of Environmental Label Type 3 (EPD) / แอร์โรเฟลกซ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (Environmental Product Declaration : EPD) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  กรุงเทพ ฯ  โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (V Green) คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง

On December 9, 2020, Mr. Chumnan  Vitoorapakorn, Managing Director of Aeroflex Co., Ltd. received the honorable certificate of Environmental Label Type 3 ( The Environmental Product Declaration: EPD ) from the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and Thailand Environment Institute at The Sukosol Hotel Bangkok. This project was consulted throughout by Centre of Excellence on Environmental Strategy for Green Business (V GREEN), Faculty of Environment, Kasetsart University. Aeroflex Co., Ltd. is one of the first 4 companies in Thailand to be certified.


AEROFLEX received the awards and honorable certificate CSR-DIW Continuous Awards 2020
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ( CSR-DIW Continuous Awards  2020 )  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก  ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ โดย  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

On November 17th, 2020 , Mr. Anand  Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department at Aeroflex Co., Ltd., received the awards and honorable certificate of Industrial Promotion Program for Sustainable Social and Community Responsibility ( CSR-DIW Continuous Awards 2020 ) at Makkhawan Rangsan Ball Room, The Royal Thai Army Club, Viphavadi Road , Bangkok. Aeroflex Co., Ltd. has joined this program for the seventh consecutive year.

เรียนดี AEROFLEX มอบทุนการศึกษาให้ / AEROFLEX granting scholarships to excellent students

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 2563 ทางบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้สถาบันภายนอกแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคุณชำนาญ  วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ  ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรปี 2563 โครงการทุนการศึกษาบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (จำกัด) มหาชน และบริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด  ณ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (ระยอง)  ดังนี้

1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดยมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีภาควิชาละ 2 ทุน รวมทั้งหมดจำนวน 4 ทุนๆละ 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท 

2.นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง โดยมอบทุนการศึกษาให้นิสิตสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และไฟฟ้ากำลัง รวมจำนวน 4 ทุน ทุนๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

 

On Friday, 6 Nov 2020, Aeroflex Company Limited granted scholarships to excellent students at the institutions outside of the company who lack funding, hosted by Mr. Chumnan Vitoorapakorn, Managing Director at the scholarship award ceremony for children 2020 in the Company Scholarship Program by Eastern Polymer Group Public Company Limited and Vitoorapakorn Holding Company Limited at Aeroklas Company Limited (Rayong) as follows:

1. Undergraduate students at the Faculty of Engineering Kasetsart University Bangkhen Campus, by giving scholarships to students in mechanical engineering and chemical engineering, 2 scholarships for each department, total 4 scholarships, 12,000 baht each, total of 48,000 baht.
2. Diploma students (High Vocational Diploma) at Don Bosco College of Technology Ban Bong by granting scholarships to students in the Faculty of Industrial Techniques and Electric Power, total 4 scholarships, 10,000 baht each, total of 40,000 baht.

 

AEROFLEX จัดงานสัมมนา SUSTAINABLE ECO BUILDING ส่งเสริมมาตรฐาน Green Building / AEROFLEX host “SUSTAINABLE ECO BUILDING” Seminar to promote Green building

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา AEROFLEX จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “SUSTAINABLE ECO BUILDING” ภายใต้แนวคิด มุ่งสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Victor Club สามย่านมิตรทาวน์  ให้กับวิศวกร และสถาปนิก เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมศักยภาพ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้อธิบายเกี่ยวกับ Green Technology รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของอาคารเขียว รวมถึงการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นช่วงแรกกับการอัปเดตเจาะลึก LEED & WELL โดย รศ.ดร อรรจน์ เศรษฐบุตร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย ต่อด้วยการบรรยาย การบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จาก ผศ.ดร กูสกานา กูบาฮา  คณบดีพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ในงานสัมมนาครั้งนี้เป็น คาร์บอนนิทรัลอีเว้นท์ Carbon Neutral Event แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดโลกร้อนด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมทั้งหมดเป็นศูนย์ (ภายใต้การให้คำปรึกษาจาก V-green คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก)

*ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แอร์โรเฟลกซ์ มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเสมอ*

 

On the 3rd November 2020, AEROFLEX host “Sustainable Eco Building” academic seminar under the concept of transforming toward innovation for sustainable city development at Victor Club room Samyan Mitrtown HALL for both engineer and architect. The Seminar focus on Innovative Green Technology, Regulation of Green Building and also efficient energy management.

The first phase of the seminar under the topic of “LEED and WELL” by Atch Sreshthaputra, Ph.D (Assoc. Prof.) Green building advisor in Thailand which follow by the second section on efficient energy management by Kuskana Kubaha, Ph.D (Asst. Prof.) Dean of King Mongkut's University of Technology Thonburi (Division of Energy Management Technology)

The organization of the seminar aim toward being a carbon neutral event in order to contribute back toward better society by reduce the greenhouse gas with help from V-green Faculty of Environment Kasetsart University under the support of Thailand Greenhouse gas Management Organization)

*AEROFELX always focus on development with a concern on the wellbeing of the environment*

 แอร์โรเฟลกซ์ มอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษา / AEROFLEX provides the budget to support education
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  โดยคุณอนันท์  โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบทุนการศึกษาและงบประมาณสนับสนุนครูอัตราจ้างพิเศษให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยมี คุณออมทรัพย์  คำทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020 

 

On October 7, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, as the Executive Representative, provides the budget to support education to Self-Built Community School, Rayong Province 7 in Makhamkhu Sub-district, Nikhom Phatthana District, Rayong Province, in amount of 120,000 baht to Mrs. Aom-sap Khamthongkaew, Director of  Self-Built Community School, Rayong Province 7. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.

แอร์โรเฟลกซ์ ได้ใบรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ / AEROFLEX received the Certificate of Water Footprint for Products
เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2563  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์  โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จากคุณภานุวัฒน์   ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน "ECO INNOVATION FORUM 2020" ประจำปี 2563  จัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพ ฯ

On September 24, 2020, Aeroflex Co., Ltd. by Mr.Anand Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department, as the Executive Representative, was invited to receive the Certificate of Water Footprint for Products from Khun Panuwat Triyangkulsri, Deputy Permanent Secretary in the Thai Ministry of Industry at the Event " ECO INNOVATION FORUM 2020 " organized by The Water and Environment Institute for Sustainability at Bangkok International Trade and Exhibition Centre, Bangna Bangkok.

Aeroflex USA, Inc สหรัฐอเมริกา ได้รับ Healthy Business Certification ปี 2020 / Aeroflex USA, Inc at United States of America received the Healthy Business Certification 2020
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 Aeroflex USA, Inc สหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ได้รับประกาศนียบัตร Healthy Business Certification ปี 2020 เพื่อแสดงว่า Aeroflex USA, Inc สหรัฐอเมริกา มีแผนการป้องกันโรคในสถานประกอบการ ตามแนวทางที่กำหนดโดย องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization: WHO)/ ศูนย์ควบคุมโรค (The Center for Disease Control: CDC) และสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health Administration: OSHA) สหรัฐอเมริกา จัดโดย Tennessee Chamber Of Commerce & Industry

On August, 2020, Aeroflex USA, Inc at United States of America, a subsidiary of the Eastern polymer Group (EPG) received the Healthy Business Certification 2020. This Certification allows Aeroflex has a disease prevention plan that meets guidelines set forth by The World Health Organization: WHO, The Center for Disease Control: CDC and Occupational Safety and Health Administration: OSHA. This 2020 Certification was earned through participation in workshops conducted by Tennessee Chamber Of Commerce & Industry.

แอร์โรเฟลกซ์ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และองค์กร / AEROFLEX received the Certificate of Carbon Footprint for product and organization 2020

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จำนวน  5  ผลิตภัณฑ์  และ ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 2020 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร


On September 16, 2020, Mr. Anand  Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department  at Aeroflex Co., Ltd. was invited to receive the Certificate of Carbon Footprint for 5 products & the Certificate of Carbon Footprint for the organization 2020  at The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok Mayfair Grand Ballroom. This is the fourth consecutive year that the company has managed to make the Carbon Footprint for Organization.

AEROFLEX ช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ / AEROFLEX provides funding assistance for lunch to local schools
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกช์ จำกัด โดยคุณชำนาญ  วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ ให้ความช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนกับโรงเรียนในพื้นที่  ตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  จำนวน 4 โรงเรียนโดยมอบข้าวสาร-อาหารแห้ง ให้กับตัวแทนครู-นักเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ กิจกรรมของ CSR  DIW 2020

On September 8, 2020, AEROFLEX Company Limited by Mr.Chumnan   Vitoorapakorn Managing Director provided funding assistance for lunch to students from 4 schools in the Makham Khu Subdistrict, Nikhom Phatthana District, Rayong Province by donating rice and dried food to teacher & student representatives. This is one of many activities conducted by CSR DIW 2020.

แอร์โรเฟลกซ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง / AEROFLEX joins to fight COVID-19 by providing medical equipment to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 73,000.00 บาท โดยมี นางราตรี  กอเซ็ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่และ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 เป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020

On July 2, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative, provides the much-needed and lacking medical equipment to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital in NikomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 73,000.00 baht to Mrs. Ratree Kossem Director of MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital and Dr.Aphichat Rodsom Public helth communication area 6. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.


Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last