แอร์โรเฟลกซ์ ร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา 2563 / AEROFLEX collaborates to prepare the prevention of COVID-19 epidemic as to welcomes academic Year 2020 > Aeroflex Company Limited
แอร์โรเฟลกซ์ ร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา 2563 / AEROFLEX collaborates to prepare the prevention of COVID-19 epidemic as to welcomes academic Year 2020

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,000.00 บาท โดยมีคุณออมทรัพย์ คำทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020

  

On June 29, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative, provides the COVID-19 epidemic prevention equipment to Rayong 7 Self-Help Settlement School in Makhamkhu Sub-district, NikhomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 29,000.00 baht to Mrs. Aom-sapKhamthongkaew, Director of Rayong 7 Self-Help Settlement School. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.