วิสัยทัศน์ พันธกิจ

the best fake rolex in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business..

sell replica rolex at competitive prices online.
replica watch looks exactly as a genuine.

on the contrary, cheap orologi replica under $51 weighing scale is almost certainly valid and most well-built.

raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit fake rolex.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำของโลก ในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉนวนยางกันความร้อน และอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์จำกัด มีการจัดกระบวนการเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำของโลก โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพ การบริการและความน่าเชื่อถือต่อสังคม

1. การวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
และการเติบโตของบริษัท
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เคารพซึ่งกันและกัน นำพาองค์กรเจริญเติบโต เข้มแข็ง
และมีความยั่งยืนเป็นปึกแผ่น ภายใต้หลักธรรมภิบาลและจริยธรรมที่ดี
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ปรัชญา

“ รับจากสังคม คืนสู่สังคม ”

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์์จำกัด มีเจตนารมย์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและให้การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ - สิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมแวดล้อมอย่างเป็นสุข มีการพัฒนายกระดับ
ความจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน