รางวัล
รางวัล IEE เกียรติบัตร กรณีศึกษาทรงคุณค่า UNIDO
รางวัล BEST GREEN INNOVATION PM AWARD 2017 เกียรติบัตร CAC Cer 2017
รางวัล THAI BEST BRAND PM AWARD 2016 เกียรติบัตร CFO Certificate 2017
รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2017 เกียรติบัตร CSR-DIW Continuous AWARD 2017
รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2015 เกียรติบัตร CSR-DIW Continuous AWARD 2015
รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2014 เกียรติบัตร CSR-DIW Continuous AWARD 2014
รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2013 เกียรติบัตร CSR-DIW Continuous AWARD 2013
รางวัล บริษัทเพิ่อสังคม เกียรติบัตร โครงการฉลากเขียว
เกียรติบัตร โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 2559 เกียรติบัตร โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 2556