ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม • กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

      เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรอง บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ( THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORUPTION ) ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ฯ


 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น

      เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะทำงานต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น จัดทำการประชาสัมพันธ์ นโยบาย ต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่นของบริษัท ฯ ณ เทศบาลมะขามคู่ จังหวัดระยอง


 • อบรมนโยบาย Anti Corruption

      ประธานคณะทำงานต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น จัดอบรมหลักสูตร ” จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ & นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ” โดยจัดอบรมที่สำนักงานใหญ่ เทพารักษ์ รวม 3 รุ่น และส่วนโรงงาน จ.ระยอง รวม 5 รุ่น เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม “ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ( CAC ) ” และเข้าใจในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ รวมถึง นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น


 • Anti-Bribery & Anti-Corruption Talk

      คณะทำงานต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น โดยเลขานุการคณะทำงาน ฯ จัดกิจกรรม Anti- Bribery & Anti- Corruption Talk ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงความคืบหน้าในการจัดทำระบบต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่นของบริษัท ฯ


 • ประธานกรรมการบริหาร แจ้งนโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด กล่าวต้อนรับ “ คณะผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และสถาปนิก ” ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการและกระบวนการผลิต พร้อมทั้งแจ้งให้คณะเยี่ยมชมทราบถึง วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ ในการเข้าร่วม “ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ” ( Collective Action Coalition against corruption )


 • ร่วมสร้างบุญจากกระเช้าของขวัญปีใหม่

      ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฯมีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับของขวัญในเทศกาลขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นประเพณีถือปฏิบัติกันมาเพื่อส่งมอบความสุข อำนวยพร ในเทศกาล โดยทางบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่าจะรับกระเช้าของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500.00 บาท เท่านั้น และให้นำกระเช้าของขวัญทั้งหมดบริจาคให้ชมรมจิตต์อรุณ เพื่อนำไปเป็นสาธารณะกุศลต่อไป โดยชมรมจิตต์อรุณนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน เจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นสาธารณกุศล ซึ่งในปี 2560 นี้ทางชมรมจิตต์อรุณจัดประมูลกระเช้าของขวัญเพื่อรายหาได้เข้าชมรมเพื่อนำรายได้ไปสร้างสาธารณกุศลต่อไป