จรรยาบรรณธุรกิจ

the best fake rolex in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business..

sell replica rolex at competitive prices online.
replica watch looks exactly as a genuine.

on the contrary, cheap orologi replica under $51 weighing scale is almost certainly valid and most well-built.

raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit fake rolex.
จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มีนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการบริหารจัดการโดยชอบ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท อีสเทร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฏหมายและศีลธรรมอันดี คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริหารจึงจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท ฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน...รายละเอีดเพิ่มเติม>>