จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มีนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการบริหารจัดการโดยชอบ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท อีสเทร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฏหมายและศีลธรรมอันดี คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริหารจึงจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท ฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน...รายละเอีดเพิ่มเติม>>