กรอกข้อมูลส่ง E-mail
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลผู้ร้องเรียน
โปรดกรอกรายละเอียด ( ทุกข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ )
ชื่อ-นามสกุล*  
ที่อยู่*  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ*  
E-mail*  

ข้าพเจ้าขอร้องเรียน
 

ระบุหัวข้อเรื่องร้องเรียนที่พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม*

ระบุรายละเอียดเรื่องร้องเรียน
 

เอกสารแนบ (ถ้ามี)
Maximum file: 3 MB. Only .pdf extensions are allowed.