รางวัล
CSR 2020 Cer CSR 2020
CSR 2019 Cer CSR 2019
Cer CFO 2019 Cer Green Label
Green Industry 2019 เกียรติบัตร โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 2019
ECO FACTORY AWARD 2018 Eco Factory
BEST EXPORTER PM AWARD 2018 Singapore Green Building Certificate of Membership
รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2018 เกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Awards 2018
รางวัล IEE เกียรติบัตร กรณีศึกษาทรงคุณค่า UNIDO
รางวัล BEST GREEN INNOVATION PM AWARD 2017 เกียรติบัตร CAC Cer 2017
รางวัล THAI BEST BRAND PM AWARD 2016 เกียรติบัตร CFO Certificate 2017
รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2017 เกียรติบัตร CSR-DIW Continuous AWARD 2017
รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2015 เกียรติบัตร CSR-DIW Continuous AWARD 2015
รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2014 เกียรติบัตร CSR-DIW Continuous AWARD 2014
รางวัล CSR-DIW Continuous AWARD 2013 เกียรติบัตร CSR-DIW Continuous AWARD 2013
รางวัล บริษัทเพิ่อสังคม เกียรติบัตร โครงการฉลากเขียว
เกียรติบัตร โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 2559 เกียรติบัตร โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 2556