นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น


    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงหลักธรรมาภิบาลอีกทั้งบริษัท ฯ ยึดมั่นในการต่อต้านการให้/รับสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้/รับสินบน และการคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ...รายละเอียดเพิ่มเติม>>