ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม • การอบรมทบทวน การประเมินความเสี่ยงการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ประจำปี 2562

      ประธานคณะทำงานต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น จัดอบรมหลักสูตร ” การประเมินตวามเสี่ยงในการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ” ประจำปี 2562 โดยจัดอบรมที่สำนักงานใหญ่ เทพารักษ์ 1 รุ่นและส่วนโรงงาน จ.ระยอง 1 รุ่นเพื่อทบทวนให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงใหม่ได้อย่างถูกต้อง


 • การอบรมทบทวน นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ประจำปี 2562

      ประธานคณะทำงานต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น จัดอบรมหลักสูตร ” นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ” ประจำปี 2562 โดยจัดอบรมที่สำนักงานใหญ่ เทพารักษ์ 4 รุ่น และส่วนโรงงาน จ.ระยอง 8 รุ่น รวม 723 คน เพื่อทบทวนให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในวัตถุประสงค์และการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ได้อย่างถูกต้อง


 • ร่วมสร้างบุญจากกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประปี 2562

      ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับของขวัญในเทศกาลขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นประเพณีถือปฏิบัติกันมาเพื่อส่งมอบความสุข อำนวยพร ในเทศกาล โดยทางบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่าจะรับกระเช้าของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500.00 บาท เท่านั้น และให้นำกระเช้าของขวัญทั้งหมดบริจาคให้ชมรมจิตต์อรุณ เพื่อนำไปเป็นสาธารณะกุศลต่อไป


 • การอบรมทบทวน นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

      ประธานคณะทำงานต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น จัดอบรมหลักสูตร ” นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ” ประจำปี 2561 โดยจัดอบรมที่สำนักงานใหญ่ เทพารักษ์ 4 รุ่น และส่วนโรงงาน จ.ระยอง 8 รุ่น รวม 724 คน เพื่อทบทวนให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในวัตถุประสงค์และการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ได้อย่างถูกต้อง


 • ร่วมสร้างบุญจากกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประปี 2561

      ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฯมีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับของขวัญในเทศกาลขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นประเพณีถือปฏิบัติกันมาเพื่อส่งมอบความสุข อำนวยพร ในเทศกาล โดยทางบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่าจะรับกระเช้าของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500.00 บาท เท่านั้น และให้นำกระเช้าของขวัญทั้งหมดบริจาคให้ชมรมจิตต์อรุณ เพื่อนำไปเป็นสาธารณะกุศลต่อไป


 • กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

      เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรอง บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ( THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORUPTION ) ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ฯ


 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น

      เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะทำงานต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น จัดทำการประชาสัมพันธ์ นโยบาย ต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่นของบริษัท ฯ ณ เทศบาลมะขามคู่ จังหวัดระยอง


 • อบรมนโยบาย Anti Corruption

      ประธานคณะทำงานต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น จัดอบรมหลักสูตร ” จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ & นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น ” โดยจัดอบรมที่สำนักงานใหญ่ เทพารักษ์ รวม 3 รุ่น และส่วนโรงงาน จ.ระยอง รวม 5 รุ่น เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม “ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ( CAC ) ” และเข้าใจในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ รวมถึง นโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น


 • Anti-Bribery & Anti-Corruption Talk

      คณะทำงานต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น โดยเลขานุการคณะทำงาน ฯ จัดกิจกรรม Anti- Bribery & Anti- Corruption Talk ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงความคืบหน้าในการจัดทำระบบต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่นของบริษัท ฯ


 • ประธานกรรมการบริหาร แจ้งนโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชั่น

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด กล่าวต้อนรับ “ คณะผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และสถาปนิก ” ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการและกระบวนการผลิต พร้อมทั้งแจ้งให้คณะเยี่ยมชมทราบถึง วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ ในการเข้าร่วม “ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ” ( Collective Action Coalition against corruption )


 • ร่วมสร้างบุญจากกระเช้าของขวัญปีใหม่

      ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ทางบริษัท ฯมีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับของขวัญในเทศกาลขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นประเพณีถือปฏิบัติกันมาเพื่อส่งมอบความสุข อำนวยพร ในเทศกาล โดยทางบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่าจะรับกระเช้าของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500.00 บาท เท่านั้น และให้นำกระเช้าของขวัญทั้งหมดบริจาคให้ชมรมจิตต์อรุณ เพื่อนำไปเป็นสาธารณะกุศลต่อไป โดยชมรมจิตต์อรุณนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน เจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นสาธารณกุศล ซึ่งในปี 2560 นี้ทางชมรมจิตต์อรุณจัดประมูลกระเช้าของขวัญเพื่อรายหาได้เข้าชมรมเพื่อนำรายได้ไปสร้างสาธารณกุศลต่อไป