นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

    ด้วยความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ในการบริหารจัดการของ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด ที่จะดําเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม ชื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวม ถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนัก การทบทวนและตรวจสอบรวมถึงการ บริหารจัดการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะนําไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการดําเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบและ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ( Universal Declaration of Human Rights: UDHR ) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Cornpact: UNGC) หลักการ แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสาหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Hurrian Rights : UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work : ILO) ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนิน ธุรกิจของ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด จะปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริหารจึงเห็นสมควรให้กําหนด นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจรวม ถึงคู่ธุรกิจ (Business Partner ) และผู้ร่วมธุรกิจ ( Joint Venture) ...รายละเอียดเพิ่มเติม>>