นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตยางฉนวนกันความร้อนและผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงผลประโยขน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
    มุ่งมั่นในการผลิตด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ...รายละเอียดเพิ่มเติม>>