นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมISO 14001 : 2015


นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตยางฉนวน และ ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้...รายละเอียดเพิ่มเติม>>