คาร์บอนฟุตพริ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ (CFP)
คาร์บอนฟุตพริ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ (CFP)

    ปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการ นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานในรูปแบบต่างที่เพิ่มสูงขึ้น, การเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์, การใช้พลังงานไฟฟ้า,การใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งทางตรงและทางอ้อมผู้บริโภค เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ผู้ผลิตเริ่มให้ความสนใจและจำเป็นในการแสดงผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อก้าวข้ามการกีดกันทางการค้า และพัฒนาขั้นตอนการผลิตให้ดีมากยิ่งขึ้น More Detail>>