ข่าวและกิจกรรม
คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO) | คาร์บอนฟุตพริ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ (CFP) 

 • Carbon Footprint For Organization 2020

      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ และ ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 2020 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการดำเนินการจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร


 • Carbon Footprint For Organize 2019

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ และ ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 2019 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในการดำเนินการจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร


 • Carbon Footprint For Organize 2018

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบใบรับรอง Carbon Footprint For Organize 2018 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของทางบริษัท ฯ ในการดำเนินการจัดทำระบบ


 • Carbon Footprint For Organize 2017

      เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบใบรับรอง Carbon Footprint For Organize 2017 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ


 • คณะที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณะที่ปรึกษาจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมในการรับการทวนสอบใน “ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6 ปี 2560 ”


 • พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

      เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรนำร่องใน ” โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6 ปี 2560 ” กับสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์