นโยบายการจัดการด้านคุณภาพ


ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015


นโยบายการจัดการด้านคุณภาพ

"มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างสัมพันธ์และบริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"
    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์และการบริการที่ดีในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้...รายละเอียดเพิ่มเติม>>