แอร์โรเฟลกซ์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม มอบตู้ความดันลบ / AEROFLEX joins the Federation of Thai Industries in Rayong Province to provide the negative pressure cabinet to NikhomPhatthana Hospital

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร และคุณสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมกันมอบตู้ความดันลบเพื่อใช้ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,000 บาท โดยมี นายแพทย์โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020

 

On May 28, 2020, Aeroflex Company Limited, together with the Federation of Thai Industries, Rayong Province by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative and Mr.Sa-nguan Saengwongkit, The President of Federation of Thai Industries, Rayong Province, provide the negative pressure cabinet for medical use to NikomPhatthana Hospital in NikomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 17,000.00 baht to Dr. Komol Phuthawornsub, Director of NikomPhatthana Hospital. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.