Articles
ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

เมืองไทยเป็นเมืองร้อน โดยเฉพาะช่วงสาย ไปจนถึงบ่าย ๆ อุณหภูมิค่อนข้างสูง แนวทางการลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน อาคาร รวมถึงการประหยัดพลังงาน ฉนวนกันความร้อนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้