Articles
ฉนวนความร้อนที่ทำจากสารโพลีเมอร์
ในปัจจุบันการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นทุกขณะ พลังงานความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถลดการสูญเสียได้มากเพียงแต่หุ้มด้วยฉนวนความร้อน (Thermal Insulation)