1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

More
6

6


รับจากสังคม คืนสู่สังคม / Take from society, give back to society
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบเก้าอี้จำนวน 100 ตัว ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมีตัวแทนจากเทศบาลตำบลมะขามคู่ร่วมรับมอบ  อีกทั้งบริษัท ฯ ยังมอบเตียงผู้ป่วยและเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  โดยทั้ง 2 กิจกรรมทางบริษัท ฯ มอบให้ไว้เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ  ตามปรัชญาขององค์กร " รับจากสังคม คืนสู่สังคม "

On September 28, 2023, Mr. Anand Rotchanamethin, the Director of Organizational Sustainability Management and Development of Aeroflex Company Limited.  represented the management in donating 100 chairs to the village headman of Village No. 2, Makham Khu Subdistrict, Nikhom Phatthana District, Rayong Province, with representatives from Makham Khu Subdistrict Municipality attending to receive the donation.  In addition, the company also provided patient beds and oxygen generators to Makham Khu Subdistrict Health Promoting Hospital in Nikhom Phatthana District, Rayong Province. Both activities are donated by the company for the benefits of the surrounding communities according to the organization's philosophy, "Take from society, give back to society."
 


แอร์โรเฟลกซ์ ได้รับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร / AEROFLEX received the Certificate of Circular Economy Management System
บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและมีความสอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ (BCG Model) ส่งผลให้ บริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 32 บริษัท เข้าร่วมโครงการวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง “ การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ   และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กร  ตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (มตช.2 เล่ม 2) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( Thailand Institute of Scientific and Technological Research ) เป็นผู้ตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด

Aeroflex Company Limited realizes the importance of creating new innovations in order to create value in business operation, which is consistent with the plan to drive Thailand's economic development according to BCG Model, and resulting in Aeroflex Company Limited being selected as 1 of 32 companies participating in this research project.  The research project is conducted by the Capital Management Agency for increasing the country's competitiveness, and by the Office of the National Council for Higher Education, Science, Research and Innovation Policy under the subject: “Development of the system for inspection and certification of the organization's circular economy management system to push forward the country's circular economy policy” by the courtesy of the Research Center for Environmentally Friendly Business Strategies, Faculty of Environment Kasetsart University, the project advisor.  Aeroflex Company Limited is the first company in Thailand certified in circular economy management according to the circular economy management system standard requirements (MTC.2 Volume 2) set by the Industrial Standards Institute (TISI) under the Ministry of Industry. Thailand Institute of Scientific and Technological Research is the compliance auditor in this project.
AEROFLEX ลงนามในบันทึกข้อตกลง “การใช้มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร” / AEROFLEX signed “CIRCULAR ECONOMY MANAGEMENT SYSTEM FOR ORGANIZATION”
นายอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ผู้แทนจากบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  

Mr. Anand Rotchanamethin, Director of Safety Environment and Energy Department at Aeroflex Co., Ltd.  Circular Economy Management System for memorandum with Kasetsart University with the support of Program Management Unit Competitiveness (PMUC) at Kasetsart University on the 7 December 2022.