1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

More
6

6


ร่วมสร้าง ”ภูมิคุ้มกันหมู่” ต่อต้าน โควิด-19 / Joins to create group immunity against COVID-19
ด้วยทางฝ่ายบริหารมีความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า บริษัทคู่ค้า ทางบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด จึงประสานงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้กับพนักงานเพื่อสร้างภูมิต้านทานเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม  2564  ณ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ และ โรงพยาบาล กรุงเทพระยอง  นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังร่วมบริจาควัคซีนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 10% จากยอดการจองเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน  แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่ภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์  ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นโดยลำดับ

Due to the management team concerned about the health of the personnel, and wanted to raise to the highest level of safety for all employees, including to build confidence and trust for the customers & partner companies, Aeroflex Co., Ltd. has coordinated with Chulabhorn Royal College to procure the Sinopharm Vaccine to vaccinate for the employees in order to create group immunity against COVID-19 on July 15-17, 2021 at Paolo Hospital Samut Prakan and Bangkok Hospital, Rayong.  In addition, the company also donated 10% of the vaccine bookings to Chulabhorn Royal College to help the underprivileged to access vaccines and to show the social responsibility to help alleviate the burden on the government and the medical personnel. This is to enable Thailand to have economy recovery faster, respectively.


เติมเสบียงต่อเนื่อง AEROFLEX หนุนหมอสู้ภัย “โควิค” / Continuing the 2nd month with Project AEROFLEX Joining Hands to Fight Covid-19

ต่อเนื่อง ! เดือนที่ 2  กับโครงการ AEROFLEX “ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19”   ส่งกำลังใจผ่านการส่งมอบอาหารปลอดภัยอิ่มอร่อยระดับโรงแรม เป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับประทานได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อ ช่วยเสริมกำลังกายและเป็นขวัญกำลังใจ ให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและต่อสู้กับไวรัสโควิดได้อย่างเต็มกำลัง  โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบอาหารให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้:

–วันที่ 2/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.กลาง

-วันที่ 7/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนามพลังแผ่นดิน

-วันที่ 9/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.ตากสิน

-วันที่ 14/6/64 มอบอาหารกล่อง 100 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับหน่วยฉีดวัคซีน อาคารจัตุรัสจามจุรี

-วันที่ 16/6/64 มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.ราชวิถี

-วันที่ 18/6/64 มอบอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.วชิรพยาบาล

-วันที่ 21/6/64 มอบน้ำดื่ม AEROFLEX /AERO-ROOF จำนวน 170 แพ็ค (2,040 ขวด) ให้กับ รพ.สงฆ์

-วันที่ 21/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่องจำนวน 200 กล่อง ให้กับ รพ.สงฆ์

-วันที่ 23/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี)

-วันที่ 25/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

-วันที่ 28/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.สมุทรปราการ

-วันที่ 30/6/64 EPG ผู้บริจาคหลัก มอบอาหารกล่อง 200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ รพ.บางพลี และ รพ.บางบ่อ

*ทั้งนี้ AEROFLEX ยังคงเดินหน้าส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง


Continuing the 2nd month with Project AEROFLEX Joining Hands to Fight Covid-19 by supporting safe and delicious hotel’s grade food every month.  The food is ready to eat with convenience and don’t have to waste time shopping. It also helps to strengthen the body with good morale, so everyone can take care of the patients and fight the covid virus with full strength. In June 2021, food has been delivered to various hospitals as follows:

– June 2, 2021: Donated 200 food boxes with AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Klang Hospital

– June 7, 2021: Donated 200 food boxes with AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Field Hospital (Power of the Land)

– June 9, 2021: Donated 200 food boxes with AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Taksin Hospital

– June 14, 2021: Donated 100 food boxes with drinking water to vaccination service unit at Chamchuri Square Building

– June 16, 2021: Donated 200 food boxes with AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Rajavithi Hospital

– June 18, 2021: Donated 200 food boxes with AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Vajira Hospital

– June 21, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with 2040 bottle AEROFLEX /AERO-ROOF drinking water to Priest Hospital

– June 23, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Priest Hospital

– June 23, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Chakri Naruebodindra Hospital (Bangplee)

– June 25, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Field Hospital (Dhonburi Rajabhat University Samutprakan)

– June 28, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Samutprakan Hospital

– June 30, 2021: EPG (Main Sponsor) Donated 200 food boxes with drinking water to Bangplee Hospital and Bangbo Hospital

AEROFLEX is still going forward to deliver food to medical personnel in hospitals continuously.


 

แอร์โรเฟลกซ์ มอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปี 2564 / AEROFLEX provides the budget to support education in 2021
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  โดยคุณอนันท์  โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษาว่าจ้างครูอัตราพิเศษให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น  100,000.00 บาท  โดยมี  คุณออมทรัพย์   คำทองแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง  จังหวัดระยอง 7 เป็นผู้รับมอบ  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2021


On May 7, 2021, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, as the Executive Representative, provides the budget to support education for hiring additional teachers to Self-Established Community School Rayong Province 7 Makhamkhu Sub-district, Nikhom Phatthana District, Rayong Province, in the amount of 100,000.00 baht to Mrs. Aom-sap Khamthongkaew, Director of Self-Established Community School Rayong Province 7. This is one of the activities to help society under CSR DIW 2021.