Aeroflex Company Limited > Home
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

More
6

6


AEROFLEX received the awards and honorable certificate CSR-DIW Continuous Awards 2020
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ( CSR-DIW Continuous Awards  2020 )  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก  ถนนวิภาวดี กรุงเทพ ฯ โดย  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

On November 17th, 2020 , Mr. Anand  Rotchanamethin, Director of Corporate Management & Development for Sustainability Department at Aeroflex Co., Ltd., received the awards and honorable certificate of Industrial Promotion Program for Sustainable Social and Community Responsibility ( CSR-DIW Continuous Awards 2020 ) at Makkhawan Rangsan Ball Room, The Royal Thai Army Club, Viphavadi Road , Bangkok. Aeroflex Co., Ltd. has joined this program for the seventh consecutive year.
เรียนดี AEROFLEX มอบทุนการศึกษาให้ / AEROFLEX granting scholarships to excellent students

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 2563 ทางบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้สถาบันภายนอกแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคุณชำนาญ  วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ  ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรปี 2563 โครงการทุนการศึกษาบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (จำกัด) มหาชน และบริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด  ณ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (ระยอง)  ดังนี้

1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดยมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีภาควิชาละ 2 ทุน รวมทั้งหมดจำนวน 4 ทุนๆละ 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท 

2.นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง โดยมอบทุนการศึกษาให้นิสิตสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และไฟฟ้ากำลัง รวมจำนวน 4 ทุน ทุนๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

 

On Friday, 6 Nov 2020, Aeroflex Company Limited granted scholarships to excellent students at the institutions outside of the company who lack funding, hosted by Mr. Chumnan Vitoorapakorn, Managing Director at the scholarship award ceremony for children 2020 in the Company Scholarship Program by Eastern Polymer Group Public Company Limited and Vitoorapakorn Holding Company Limited at Aeroklas Company Limited (Rayong) as follows:

1. Undergraduate students at the Faculty of Engineering Kasetsart University Bangkhen Campus, by giving scholarships to students in mechanical engineering and chemical engineering, 2 scholarships for each department, total 4 scholarships, 12,000 baht each, total of 48,000 baht.
2. Diploma students (High Vocational Diploma) at Don Bosco College of Technology Ban Bong by granting scholarships to students in the Faculty of Industrial Techniques and Electric Power, total 4 scholarships, 10,000 baht each, total of 40,000 baht.

 

AEROFLEX จัดงานสัมมนา SUSTAINABLE ECO BUILDING ส่งเสริมมาตรฐาน Green Building / AEROFLEX host “SUSTAINABLE ECO BUILDING” Seminar to promote Green building

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา AEROFLEX จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “SUSTAINABLE ECO BUILDING” ภายใต้แนวคิด มุ่งสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Victor Club สามย่านมิตรทาวน์  ให้กับวิศวกร และสถาปนิก เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมศักยภาพ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้อธิบายเกี่ยวกับ Green Technology รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของอาคารเขียว รวมถึงการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นช่วงแรกกับการอัปเดตเจาะลึก LEED & WELL โดย รศ.ดร อรรจน์ เศรษฐบุตร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย ต่อด้วยการบรรยาย การบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จาก ผศ.ดร กูสกานา กูบาฮา  คณบดีพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ในงานสัมมนาครั้งนี้เป็น คาร์บอนนิทรัลอีเว้นท์ Carbon Neutral Event แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดโลกร้อนด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมทั้งหมดเป็นศูนย์ (ภายใต้การให้คำปรึกษาจาก V-green คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก)

*ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แอร์โรเฟลกซ์ มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเสมอ*

 

On the 3rd November 2020, AEROFLEX host “Sustainable Eco Building” academic seminar under the concept of transforming toward innovation for sustainable city development at Victor Club room Samyan Mitrtown HALL for both engineer and architect. The Seminar focus on Innovative Green Technology, Regulation of Green Building and also efficient energy management.

The first phase of the seminar under the topic of “LEED and WELL” by Atch Sreshthaputra, Ph.D (Assoc. Prof.) Green building advisor in Thailand which follow by the second section on efficient energy management by Kuskana Kubaha, Ph.D (Asst. Prof.) Dean of King Mongkut's University of Technology Thonburi (Division of Energy Management Technology)

The organization of the seminar aim toward being a carbon neutral event in order to contribute back toward better society by reduce the greenhouse gas with help from V-green Faculty of Environment Kasetsart University under the support of Thailand Greenhouse gas Management Organization)

*AEROFELX always focus on development with a concern on the wellbeing of the environment*